Lelov - Trisk Wedding | חתונת בן אדמו"ר מלעלוב - נכד טריסק לונדון

thumb_up

0
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

13
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 shiezoli   

 פורסם לפני 5 חודשים

קול רנה וישועה באהלי צדיקים
חתונה הבן של הוד כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק עט"ר מלעלוב שליט"א....

קול רנה וישועה באהלי צדיקים
חתונה הבן של הוד כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק עט"ר מלעלוב שליט"א
עב"ג הרה"צ רבי דוד משה טווערסקי שליט"א נכד טריסק לונדון
באולם תפארת רבקה ראש חודש שבט תשע"ט
בהשתתפות מאות חסידים, ורבנים וגאונים שליט"א

קבלת פנים בהתרגשות דקדישה מזמרים הזמר יצוה צור חסדו לעלוב שחיבר הרה"ק רבי דוד מלעלוב זצוקקל"ה (הראשון)

בדרך לחופה בידיו הקדושות של רבינו הקדוש שליט"א יש את המקל של רבינו הקדוש רבי משה מרדכי זצוקלל"ה

חופה הניגון של הרה"ק ר' מיכל מזלאטשוב זצוקקל"ה שנקרא רחמים רבים
חסידים מספרים שבשעת פטירתו ביקש הבעש"ט מתלמידיו לשיר ניגון זה ,
ובסופו הבטיח לכל אדם שישיר את הניגון הזה ברגש של התעוררות תשובה בכל עת, שהיא יצטרף לשירה בנשמתו ויעורר עליו רחמים רבים לפני אלוהים!

בעת הריקודים ניגון עזרת אבותינו שחיבר רבי משה מלעלוב זצוקקל"ה

הסיפור בדרך לארה"ק על הספינה המים נהיו פרועים מאוד, וגלים חזקים וגדולים החלו לזרוק את הספינה,

והנהג הודיע ​​שהוא מוותר ולא יוכל לנהג וכולם ימותו. רבי משה זצוקלל"ה לקח הסידור שלו והתחיל לאומר עזרת אבותנו אתה הוא מעולם...

ולקח הסידור והניח על הגלים החזקים , דרך הקשקשים והצלילים וגלי הגלים עושה הזמר בניסים בעת שהניח הסידור על הגלים המים נרגעו וכולם נוצל בזכותו

הבדחן שלמה יעקב וועבער ביים אויסגראמען רבינו הקדוש שליט"א

ניגוני התעוררות קודם המצוה טאנץ

מצוה טאנץ
הרבי רוקד קודם על הזמר שרבי משה מרדכי זצוקלל"ה היה מרקד , ואחר לוקח הדסים ועושה ברכת בורא עצי בשמים ורוקד עם הדסים לפני הכלה
בגמרא. מסכת כתובות דף יז עמוד א, רבי יהודה בר אלעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואמר כלה נאה וחסודה

ענבי הגפן וענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

מוזיק, הערשי פאוועל
זינגן, יששכר גוטמאן
לעו כאר
חיים שלמה העלפאנט קלעזמיר קלירנט

*שלשלת בית לעלוב*

*רבי דוד מלעלוב* בן רבי שלמה זצוקקל"ה הוא קבור בלעלוב בפולין יארצייט ז' שבט

*רבי משה מלעלוב זצוקקל"ה* עשה עליה לארה"ק והוא קבור בהר הזיתים מאחור הציון של זכריה הנביא תחת הציון של האור החיים הקדוש, רבינו הקדוש שליט"א רק הולך לקברו מלמעלה על יד הציון של האור החיים היארצייט י"ג טבת

*רבי אלעזר מנדל זצוקקל"ה*
נקבר בהר הזיתים חלקת לעלוב , הנקרא חלקת הרבנים היארצייט מוצאי שושן פורים

*רבי דוד צבי שלמה זצוקקל"ה* הנקרא רבי דוד'ל מירושלים היארצייט ה' אלול

*רבי שמעון נתן נטע זצוקקל"ה* היארצייט צום גדליה

*רבי משה מרדכי זצוקקל"ה* היארצייט כ"ד טבת

*רבי אלתר אלעזר מנחם* זצוקקל"ה י"ד טבת

*הוד כ"ק רבינו מרן הגה"ק עט"ר שליט"א שימלוך לנו עד משיח*

The wedding of the son of the Lelov Rebbe and daughter of Rabbi Duvid Moshe Tweski Shlita grandson of the trisk Rebbe of London

In Tiferes Rivka Hall Rosh Chodesh Shvat
And hundreds of Chasidim attending with Rabunim And Dayunim Shlita

Music By Hershey Pavel
Yisoscher Guttman
Lev choir
Chaim shlome Helfant clarinet
Video credit S&G


טען עוד